Location: SoHo, Manhattan

by monika_mlynek

Instagram